Kiskunsági Nemzeti Park

Kiskunsági Nemzeti Park

Az 1975. január 1-jén hozott létre Kiskunsági Nemzeti Park hazánk második nemzeti parkja. Hasonlóan a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz, ez a táj is az ember és a természet sok száz éves együttélésének emlékeit őrzi. A nemzeti park értékes területei a Duna-völgy szikes pusztái, tavai, a Duna-Tisza közi homokhátság homokbuckái, homokos pusztái, mocsarai, az Alsó-Tiszavidék holtágai és ártéri erdői, a Bácska homokbuckái és dunavölgyi löszpartjai.

Területének kétharmadát az UNESCO Ember és Bioszféra programja 1979-ben bioszféra-rezervátummá nyilvánította. Vizes élőhelyei a Rámszari egyezmény hatálya alá tartoznak és fokozottan védettek. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága Kecskeméten látható.

A nemzeti park területi egységei

Felső-kiskunsági-puszta

Ez a területegység a hortobágyi tájra hasonlít. A hajdani Duna-ártéren a folyószabályozás után fel-fel gyorsult a szikesedés, a növényzetét mindenekelőtt olyan sótűrő, sókedvelő fajok alkotják, mint a veresnadrág csenkesz, a magyar sóvirág, a kamilla és a sziki üröm. Állatvilágának értékes követe a túzok, a kék vércse, az ugartyúk és a pusztai gyalogcincér. A végrehajtott élőhely-rekonstrukció nyomán olyan vizes élőhelyek fejlődtek ki, amelyek vonzzák a vízimadarakat.

Felső-kiskunsági-tavak

A övezet mélyedéseiben szikes tavak és mocsarak fejlődtek ki. E ritka élőhelytípus értékes növény- és állatvilágnak házigazdája. Sajátos növényei a fehér tippan és a sovány csenkesz. Fészkelő közösségek fejlődtek ki gulipánokból, gólyatöcsből és küszvágó csérből. Magasabb részein ugartyúk fészkel.

Izsáki Kolon-tó

Az egykori kiterjedt tóból mára nádas, mocsár, fűzláp és zsombékos lett. Állandó fészkelő és táplálkozó helyet szolgál a madarak részére. Területén megtalálható a vörös gém, a szürke gém, a kis kócsag és a nagy kócsag. Halai közül értékes a lápi póc és a réti csík.

Kiskunsági Nemzeti Park
Kiskunsági Nemzeti Park

Fülöpházi buckavidék

A vidék futóhomokját az Ény-DK-i irányú szelek formálták. A buckavidék ma is változtatja arcát. A szél továbbviszi a homokot, és máshol buckát épít belőle. A szélárnyékos oldalakon a növényzet képes megtelepedni. A szárazsághoz jól alkalmazkodik a naprózsa, a kései szegfű, a kékvirágú szamárkenyér és a homoki vértő. Az állatvilág képviselői főleg a rovarok közül kerülnek ki, táplálékot nyújtva a homoki gyíkoknak. Értékes madárfajai a sárgarigó, a gyurgyalag és a szalakóta.

Orgoványi rétek

A vidék keleti részére az időszakosan vízzel borított láprétek a jellemzőek. Védendő értékei az orchideák. Költési időben sok vízimadár él itt. Legértékesebb állata a Metelka-lepke. Nyugati részén homokbuckák felfedezhetők, amelyek a fülöpháziakkal ellentétben nem vándorolnak. Növényzete nyílt homoki gyep borókával, fokozottan védett növénye a csikófark. Fészkel itt ugartyúk és szalakóta is.

Bócsa-Bugac buckavilága és pusztái

A nemzeti park legnagyobb és legösszetettebb kiterjedése. Területén homokpuszták, buckák, szikes tavak, mocsarak váltakoznak. A homokfelszínek értékes növényei a homoki nőszirom, a homoki kikerics, a gyapjas csüdfű. Az Alföldön egyedül itt él a fűrészeslábú szöcske, a rákosi vipera mindazonáltal nemzetközileg védett. Az itt tartott magyar szürke szarvasmarha, racka és mangalica állományok az állattenyésztés szempontjából génbankot jelentenek.

Szikra és az Alpári-rét

A környék értékét a szikrai Holt-Tisza adja erdeivel, mocsaraival. Sokféle vízinövény találja meg itt életfeltételeit, mint a kolokán vagy a mocsári nefelejcs. Legértékesebb növény a békaliliom és a Tisza-parti margitvirág. Találkozhatunk fattyúszerkővel, tavi denevérrel.

Miklapuszta

Itt látható hazánk legnagyobb összefüggő, meszes-szódás szikes pusztája. Amikor a területet víz borítja, megjelennek a vízimadarak és nyomukban a ragadozók, mint a kígyászölyv, a parlagi és réti sas. Fészkel itt bíbic, székicsér, túzok és ugartyúk.

Kiskunsági Nemzeti Park
Kiskunsági Nemzeti Park

Peszéradacsi rétek

Változatos élőhelyei közt lápokat, mocsárréteket, homokbuckákat és homoki erdőket találunk. Növényei közt megjelenik a szarvas-, légy- és pókbangó, a mocsári kardvirág, a vitézvirág. Ugyanúgy megtalálhatók az eredeti növénytársulások (zárt homoki tölgyes/ gyöngyvirágos tölgyes), és a mesterséges növénytársulások. Legjellemzőbb fafajták a kocsányos tölgy és a fehér nyár.

Tájvédelmi körzetek

Mártélyi Tájvédelmi Körzet

Az 1846-os Tisza-szabályozás nyomán alakult meg a Mártélyi- és a Körtvélyesi-holt-Tisza. A tavaszi áradások folyamán víz borítja a területet, a magasabb szárazulatokra szorulnak az őzek, nyulak, talajon fészkelő madarak. A nyár alatt pedig csak a holtágakban és kubikgödrökben marad víz, de mindent összevetve a madarak nem maradnak szállás és táplálék nélkül.

Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet

Értékei közt szikes és halastavak, festői morotvák, kubikgödrök, sás- és mocsárrétek, homokpuszták, szikes és pusztagyepek, erdők megjelennek. A Duna-Tisza közi és a tiszántúli növénytársulások itt találkoznak és keverednek egymással. A változatos élőhelyek változatos állatvilágnak adnak otthont. A szegedi Fehér-tó kiváló madárvilágával az egyik legjelentősebb szikes tavunk.

Természetvédelmi területek

Ásotthalmi Láprét természetvédelmi táj: az igen kis kiterjedésű védett tájon 14 védett növényfaj él.

A bácsalmási gyapjas gyűszűvirág termőhelye természetvédelmi zóna: az Alföldön ritka, fokozottan védett gyapjas gyűszűvirág természetes előfordulása.

Császártöltési Vörös-mocsár természetvédelmi térség: a Duna-Tisza közének legmélyebb részén alakult ki ez a tőzeges régió, mely legnagyobb területét teljes évben víz borítja. Nagy számban él itt a kis- és nagy kócsag, ezenfelül a közeli löszfalban gyurgyalagok fészkelnek.

Csólyospálosi földtani feltárás természetvédelmi szektor: a környező tanyavilág építkezéseinél kardinális szerepet játszó hajdani „kővágó hely” különleges földtani értékei a réti mészkő és dolomit, melyek szélbarázdákban kialakult egykori szikes tavacskákban rakódtak le.

Csongrádi Kónya-szék természetvédelmi táj: nagyjából folyamatosan vízzel borított tartomány magasabb, száraz részein szikes gyepek felfedezhetők bárányparéjjal, pozsgás zsázsával, mézpázsittal.

Érsekhalmi Hét-völgy természetvédelmi szféra: a vidék felszínét hét kisebb-nagyobb völgyecske határozza meg, amelyek az utolsó jégkorszakot követő csapadékban gazdagabb időszak összefolyó felszíni vizeinek felszínalakító munkája nyomán jöttek létre.

Hajósi Homokpuszták természetvédelmi zóna: a védett régió talaja löszös homok, így jobban tartja a vizet, mint a tiszta homoktalajok. Védett növényei a homoki kikerics, a homoki nőszirom, a tavaszi hérics, a kései szegfű és az agárkosbor. Védett állatai a rézsikló és az ürge.

Hajósi Kaszáló és Löszpart természetvédelmi tájék: a község magas löszfalait vasvirág ékesíti.

Kéleshalmi Homokbuckák természetvédelmi övezet: a homokvidék szélhordta buckáinak meleg déli oldalán hozzávetőleg csak a csenkesz telepedik meg. A buckák lábánál felgyülemlő víz nyomán égerlápok alakulnak ki, ameddig a hátakon és az árnyékosabb oldalakon tölgyesekkel, fehér nyárasokkal, galagonyabokrokkal, borókával, akáccal tarkított gyepek felfedezhetők.

Kiskőrösi Turjános természetvédelmi régió: e láprét sajátos virágai a tövises iglice, a bakfű, a sziki cickafark és a mezei varfű. A kaszálók mélyebb részein tavasszal ritka orchideafélék nyílnak, mint a mocsári-, poloskaszagú és vitéz kosbor.

Kiskunhalas Fejtéki-mocsár természetvédelmi körzet: az egykor kiterjedt mocsár helyén már csak ez a kiszáradó láprét felfedezhető, olyan értékes növényekkel, akárcsak a vidrafű és a posványkakastaréj.

Kunfehértói Holdrutás erdő természetvédelmi körzet: a virginiai holdruta egyetlen hazai termőhelye ez az erdő.

Kunpeszéri Szalag Erdő természetvédelmi körzet: a tartomány igazi értékei az erdőt kísérő láp- és mocsárrétek. Értékes növénye a légybangó és az óriás útifű. Ez utóbbi hazánkban egyedül itt és az Ócsai Tájvédelmi Körzet területén fedezhető fel.

Nagyszéksós-tó természetvédelmi övezet. A Duna-Tisza közén megtalálható értékes szikes jellegű élőhelyek egyike a mórahalmi Nagyszéksós-tó. Ezek a tavak összegyűjtik a semlyékes vonulatok vizét, és élőhelyül, táplálkozóhelyül szolgálnak a térség fészkelő és vonuló madarai részére. A tó megújhodása egy rendkívüli programnak köszönhető. A 2008-as bivalytelepítéssel az állatok dagonyázása, taposása megállította a tájék újabb szikesedését, visszaszorult a nádas, visszaköltöztek a vizes élőhely madarai, 30 évig rejtőző tavirózsám rizómái hajtottak ki.

Péteri-tó természetvédelmi övezet: a nádas számottevő gémtelepet rejt. A övezet újabb értéke a regisztrált 34 csigafaj, köztük az igen ritka gombcsiga.

Pusztaszeri Fülöp-szék természetvédelmi vidék: az egykori tó helye napjainkban már csak nagyobb esőzések nyomán kerül víz alá, de a madarak mindent összevetve is hamar birtokukba szokták venni. Megmaradt ugyanakkor a szikesekre sajátos növényvilág, tetejébe egy-két ritka állatfaj is, akárcsak a szongáriai cselőpók.

Pusztaszeri Hétvezér emlékmű természetvédelmi régió: a szokás alapján az Árpád-halmot a honfoglaló magyarok első országgyűlésekor sisakjukkal hordták össze. Az obeliszk tetején turul megfigyelhető.

Szelidi-tó természetvédelmi szféra: a Kalocsai-Sárköz egy része ártér. Morotvái, elhagyott folyómedrei közül egyedül a szikes Szelidi-tó tartja meg teljes éven át a vizét. A tó környéki szikesek és rétek növényvilága a kedvezőtlen behatások ellenére is gazdag és értékes. Állatvilágának értékes madárfaja az egykori három kurgán egy megmaradt képviselőjének homokfalában megtelepedett gyurgyalag. A szikfoltos részeken túzok, ugartyúk fészkel. A tó mellett költ a kerecsensólyom és a rétisas.